ks. JAN TWARDOWSKI Jest 1 produkt.

Pokazuje 1 - 1 z 1 pozycji
 • 33,92 zł 39,90 zł -15% W magazynie
  33,92 zł 39,90 zł -15%
  Obniżka!
  Array
  (
    [id_product] => 21110
    [id_supplier] => 0
    [id_manufacturer] => 216
    [id_category_default] => 1616
    [id_shop_default] => 1
    [id_tax_rules_group] => 3
    [on_sale] => 0
    [online_only] => 0
    [ean13] => 9788381276450
    [upc] => 
    [ecotax] => 0.000000
    [quantity] => 3
    [minimal_quantity] => 1
    [price] => 33.92
    [wholesale_price] => 19.000000
    [unity] => szt.
    [unit_price_ratio] => 0.000000
    [additional_shipping_cost] => 0.00
    [reference] => BERNARDINUM50
    [supplier_reference] => 
    [location] => 
    [width] => 0.000000
    [height] => 0.000000
    [depth] => 0.000000
    [weight] => 0.400000
    [out_of_stock] => 2
    [quantity_discount] => 0
    [customizable] => 0
    [uploadable_files] => 0
    [text_fields] => 0
    [active] => 1
    [redirect_type] => 404
    [id_product_redirected] => 0
    [available_for_order] => 1
    [available_date] => 2021-07-02
    [condition] => new
    [show_price] => 1
    [indexed] => 1
    [visibility] => both
    [cache_is_pack] => 0
    [cache_has_attachments] => 0
    [is_virtual] => 0
    [cache_default_attribute] => 0
    [date_add] => 2021-07-02 14:06:51
    [date_upd] => 2021-09-15 15:18:25
    [advanced_stock_management] => 0
    [pack_stock_type] => 3
    [id_shop] => 1
    [id_product_attribute] => 0
    [product_attribute_minimal_quantity] => 
    [description] => 
  

  ks. Jan Twardowski

  Jak troskliwa matka. Rozważania na nabożeństwa majowe, różańcowe oraz roraty

  Wybrała i opracowała: Aleksandra Iwanowska

  Posłowiem opatrzył: ks. Sławomir Kunka


  Jak troskliwa matka – trzeci tom maryjnego cyklu zawiera rozważania na każdy dzień dwóch maryjnych miesięcy: maj, październik oraz okres Adwentu. Rozważania majowe dotyczą głównie Litanii loretańskiej. Październikowe – modlitwy różańcowej (zwłaszcza modlitwy Pańskiej Ojcze nasz). Adwentowe – Matki Bożej w tajemnicach niepokalanego poczęcia, zwiastowania, powołania, nawiedzenia; mówią o zawierzeniu, ufności ponad zrozumienie, uwielbieniu Boga, tęsknocie i oczekiwaniu, które są istotą Adwentu.

  Autor: ks. Jan Twardowski

  Opracowanie: Aleksandra Iwanowska

  Rok wydania: 2021

  Oprawa: twarda

  Liczba stron: 228

  Format: 130x200 mm

  ISBN: 978-83-8127-645-0 

   

  [description_short] =>

  Bernardinum

  [available_now] => [available_later] => 3 dni [link_rewrite] => jak-troskliwa-matka-rozwazania-na-nabozenstwa [meta_description] => Jak troskliwa matka. Rozważania na nabożeństwa... [meta_keywords] => [meta_title] => Jak troskliwa matka. Rozważania na nabożeństwa... [name] => Jak troskliwa matka. Rozważania na nabożeństwa majowe, różańcowe oraz roraty [id_image] => 21110-67984 [legend] => [manufacturer_name] => Wydawnictwo BERNARDINUM spółka z ograniczoną odpow [category_default] => ks. JAN TWARDOWSKI [new] => 0 [orderprice] => 38.000000 [allow_oosp] => 1 [category] => ks-jan-twardowski [link] => https://dystrybucjakatolicka.pl/ks-jan-twardowski/21110-jak-troskliwa-matka-rozwazania-na-nabozenstwa-9788381276450.html [attribute_price] => 0 [price_tax_exc] => 32.3 [price_without_reduction] => 39.9 [reduction] => 5.7 [specific_prices] => Array ( [id_specific_price] => 326384 [id_specific_price_rule] => 11 [id_cart] => 0 [id_product] => 21110 [id_shop] => 1 [id_shop_group] => 0 [id_currency] => 0 [id_country] => 0 [id_group] => 0 [id_customer] => 0 [id_product_attribute] => 0 [price] => -1.000000 [from_quantity] => 1 [reduction] => 0.150000 [reduction_tax] => 0 [reduction_type] => percentage [from] => 0000-00-00 00:00:00 [to] => 0000-00-00 00:00:00 [score] => 48 ) [quantity_all_versions] => 0 [features] => Array ( [0] => Array ( [name] => Autor [value] => ks. Jan Twardowski [id_feature] => 1 ) [1] => Array ( [name] => Detal brutto [value] => 39,90 [id_feature] => 3 ) [2] => Array ( [name] => Wydawnictwo [value] => BERNARDINUM [id_feature] => 2 ) ) [attachments] => Array ( ) [virtual] => 0 [pack] => 0 [packItems] => Array ( ) [nopackprice] => 0 [customization_required] => [rate] => 5 [tax_name] => PTU PL 5% [color_list] => ) 1
  W magazynie
Pokazuje 1 - 1 z 1 pozycji
ks. JAN TWARDOWSKI

Jan Twar­dow­ski uro­dził się 1 czerw­ca 1915 roku w War­sza­wie. Po kil­ku ty­go­dniach cała ro­dzi­na otrzy­ma­ła przy­mus prze­nie­sie­nia do Ro­sji. Na te­re­ny pol­skie po­wró­ci­li do­pie­ro trzy lata póź­niej. Już w cza­sach gim­na­zjal­nych po­dej­mo­wał pierw­sze pró­by li­te­rac­kie – przez dwa lata peł­nił funk­cję re­dak­to­ra dzia­łu li­te­rac­kie­go mię­dzysz­kol­ne­go cza­so­pi­sma mło­dzie­żo­we­go „Kuź­nia Mło­dych”. Tam też za­de­biu­to­wał za­rów­no pro­zą, jak i utwo­rem po­etyc­kim. Po­nad­to za­ini­cjo­wał ru­bry­kę Poradnik literacki, w któ­rej pro­mo­wał póź­niej­sze sła­wy – Tadeusza Różewicza, Ka­zi­mie­rza Bran­dy­sa czy Paw­ła Hert­za.

Rok po ma­tu­rze, w 1937 roku, Jan Twar­dow­ski opu­bli­ko­wał de­biu­tanc­ki to­mik Powrót Andersena. Stu­dio­wał na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim na kie­run­ku fi­lo­lo­gia pol­ska. Pod­czas po­wsta­nia war­szaw­skie­go wal­czył jako żoł­nierz Ar­mii Kra­jo­wej. Zdru­zgo­ta­ny znisz­cze­nia­mi wo­jen­ny­mi – utra­cił całą spu­ści­znę po­etyc­ką oraz dom ro­dzin­ny – pod­jął de­cy­zję o zo­sta­niu księ­dzem. Od 1945 roku na­le­żał do taj­ne­go Se­mi­na­rium Du­chow­ne­go im. Jana Chrzci­cie­la w War­sza­wie. 4 lip­ca 1948 roku przy­jął świę­ce­nia ka­płań­skie, a na­stęp­nie ob­jął pa­ra­fię w Żbi­ko­wie nie­da­le­ko Prusz­ko­wa, w któ­rej peł­nił obo­wiąz­ki wi­ka­re­go. Rów­no­le­gle na­uczał re­li­gii w oko­licz­nych szko­łach.

Od 1959 roku Jan Twar­dow­ski spra­wo­wał urząd rek­to­ra war­szaw­skie­go ko­ścio­ła sióstr Wi­zy­tek. Przez ko­lej­ne de­ka­dy był nie­zwy­kle ak­tyw­ny – pro­wa­dził dzia­łal­ność dy­dak­tycz­ną rów­nież w ma­cie­rzy­stym se­mi­na­rium, wy­kła­dał go­ścin­nie na in­nych uczel­niach, gło­sił ka­za­nia dla naj­młod­szych, a przede wszyst­kim od­da­wał się swo­jej pa­sji – pi­sa­niu. Pu­bli­ko­wał w „Ty­go­dni­ku Po­wszech­nym” oraz re­gu­lar­nie wy­da­wał to­mi­ki wier­szy. Był nie­zwy­kle płod­nym po­etą, spod jego pió­ra wy­szły ta­kie zbio­ry jak: Znak ufności (1970), Zeszyt w kratkę (1973), Niebieskie okulary (1980), Rachunek dla dorosłego (1982), Nie przyszedłem pana nawracać (1986), Stukam do nieba (1990), Niecodziennik (1991), Krzyżyk na drogę (1993), Pogodne spojrzenie (2003). Jan Twar­dow­ski zmarł 18 stycz­nia 2006 roku pod­czas po­by­tu w war­szaw­skim szpi­ta­lu. Wbrew swo­jej woli zo­stał po­cho­wa­ny w kryp­cie Pan­te­onu Wiel­kich Po­la­ków znaj­du­ją­cej się w Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bo­żej.